Browsing Tag

غسل کردن امام حسین

غسل کردن امام حسین (ع) و یاران آن حضرت روز عاشورا

چگونه امام حسین(ع) و یاران آن حضرت روز عاشورا، با کمبود آب، غسل کردند؟ در منابع تاریخی، در شرح وقایع روز عاشورا، پس از ذکر این مطلب که امام حسین (ع) نماز صبح را با اصحاب اقامه و آرایش سپاه را تعیین فرمودند، این گونه آمده است" :أمر فضرب…